Business Intelligence Design and Process

 

 หลักสูตร Business Intelligence โดยใช้ Microsoft SQL Server วันที่ 10-12, 17-18 พ.ย.

Project Management Essentials

 

 
 เรียนรู้การบริการโครงการไอทีจากวิทยากรที่ผ่านการบริหารโครงการจำนวนมาก วันที่ 12 - 14 พ.ย. 

Read more... 

Agile Workshop: An alternative software development

 

 

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ อไจล์ และวิธีการพัฒนาแบบ Scrum วันที่ 26 - 28 พ.ย.

Technology Trends and Impacts to AEC 2015

 อบรมแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรมไอทีในปีนี้พร้อมทั้งคาดการณ์ตลาดในปี 2015 วันที่ 2 - 3 ธ.ค.

News

IMC Institute จัดแถลงข่าวเรื่อง "Digital Economy จะช่วยผลักดัน Cloud Computing"

   ยุทธศาสตร์ Digital Economy เป็นเรื่องทีดีมาก และถ้ารัฐบาลผลักดัันอย่างจริงจัง ไม่ใช่สร้างมาเป็น Propaganda เหมือนรัฐบาลยุคเลือกตั้งที่ผ่านๆมาซึ่งจะสรรหาคำสวยงามมาประกอบนโยบายเช่น Naional Broadband หรือ Smart Thailand แต่ก็ไม่ได้ดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณอย่างจริงจัง ยังจำได้ว่าเมื่อมีการปฎิรูประบบราชการครั้งใหญ่รัฐบาลทักษิณได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แต่เมื่อมีการโยกย้ายหน่วยงานต่างๆและเห็นภาระกิจที่แท้จริงแล้ว การจัดตั้งกระทรวงไอซีทีในตอนนั้นก็เป็นแค่การทำภาระกิจชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ความไม่จริงจังในตอนนั้นจึงทำให้กระทรวงไอซีทีในวันนี้ไม่สามารถดำเนินงานต่างๆได้อย่างที่ควรจะเป็นทั้งนี้เพราะขาดบุคลากร อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างที่เหมาะสม Read More

IMC Institute ร่วมกับ ATCI จัดการเสวนา "อุตสาหกรรมไอทีพบสื่อว่าด้วยเรื่อง Digtial Economy"

  IMC Institute ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับระหว่างผู้บริหารในอุตสาหกรรมไอทีไทยจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆ กับสื่อมวลชนสายไอที เพื่อให้เข้าใจภาพของ Digital Economy ตามความต้องการของอุตสาหกรรม คนในวงการอุตสาหกรรมอาทิเช่น อดิเรก ปฎิทัศน์ นายกสมาคม ATCI, สมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคม ATSI, ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคม E-Commerce, เฉลิมพล ปุณโณทก อดีตนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย (TSEP), มรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย, ธนชาติ นุ่มนนท์ ผอ. IMC Institute, ดนุพล สยามวาลา่ Ice Solution, บุญรักษ์ สรัคคานนท์ รองประธาน ASOCIO, ประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวนการ ATCI, ศุภชัย สัจกิจไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม ATCI, อนันตโชติ เชาวนโยธิน เลขาธิการสมาคม ATSI, กิตตินันท์ อนุพันธ์ และ วัชระ เอมวัฒน์ สมาคม Start-up Software, ปฐม อินทโรดม ARip โดยมีสื่อมวลชนที่นำโดยคุณ วิชัย วรธานีวงศ์ ผู้ดำเนนินรายการ CEO Vision ดำเนินการซักถาม

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ไตรมาสแรก 2014 >>Training Jan-March 2014

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015 :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top