Sales Technique Training for The Digital Era

การฝึกอบรมเทคนิคการขายสำหรับยุคดิจิตอล วันที่ 21 ม.ค.

Java Web Service and SOA Development

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการพัฒนา Web services ที่ทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Java EE 6  วันที่ 21 - 23 ม.ค.

Read more...

Test-Driven Development on Java

 

หลักสูตรนี้จะทำให้นักพัฒนาและทีมพัฒนาเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิด Test-Driven Development (TDD)  วันที่ 27 - 28 ม.ค.

Mobile Social Application Development for Android OS with Java

  หลักสูตรนี้เกียวกับการพัฒนา Mobile Social App สำหรับ Android ด้วย Java 4 วัน วันที่ 27 - 30 ม.ค.

News

IMC Institute จัดแถลงข่าว "เผยผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey" ความพร้อมด้าน Cloud Computing ของหน่วยงานในประเทศไทย

    IMC Institute เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานในประเทศไทยในการตั้งรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud Computing จึงได้จัดทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง “ความพร้อมด้าน Cloud Computing ของหน่วยงานในประเทศไทย” (Cloud Computing in Thailand Readiness Survey)เพื่อเปรียบเทียบ (Benchmarking) ความพร้อมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค โดยได้ทำการสำรวจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการเตรียมความพร้อมบุคลากรและองค์กรในประเทศไทยต่อไป Presentation งานแถลงข่าวผลงานวิจัยเชิงสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014
ของ ผอ. IMC Institute วันที่ 7 ตุลาคม

IMC Institute ร่วมกับ ATCI จัดการเสวนา "อุตสาหกรรมไอทีพบสื่อว่าด้วยเรื่อง Digtial Economy"

  IMC Institute ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับระหว่างผู้บริหารในอุตสาหกรรมไอทีไทยจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆ กับสื่อมวลชนสายไอที เพื่อให้เข้าใจภาพของ Digital Economy ตามความต้องการของอุตสาหกรรม คนในวงการอุตสาหกรรมอาทิเช่น อดิเรก ปฎิทัศน์ นายกสมาคม ATCI, สมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคม ATSI, ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคม E-Commerce, เฉลิมพล ปุณโณทก อดีตนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย (TSEP), มรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย, ธนชาติ นุ่มนนท์ ผอ. IMC Institute, ดนุพล สยามวาลา่ Ice Solution, บุญรักษ์ สรัคคานนท์ รองประธาน ASOCIO, ประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวนการ ATCI, ศุภชัย สัจกิจไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม ATCI, อนันตโชติ เชาวนโยธิน เลขาธิการสมาคม ATSI, กิตตินันท์ อนุพันธ์ และ วัชระ เอมวัฒน์ สมาคม Start-up Software, ปฐม อินทโรดม ARip โดยมีสื่อมวลชนที่นำโดยคุณ วิชัย วรธานีวงศ์ ผู้ดำเนนินรายการ CEO Vision ดำเนินการซักถาม

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ไตรมาสแรก 2014 >>Training Jan-March 2014

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015 :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top